۸ آذر مانور سراسری زلزله در مدارس مانور سراسری زلزله ، ۸ آذر مانور سراسری زلزله در مدارس زلزله‌های کوچکتر از ۳ ریشتر اغلب غیر محسوس هستند زمین لرزه نتیجهٔ رهایی ناگهانی انرژی از داخل پوسته زمین است که امواج ارتعاشی را ایجاد می‌کند. مقدار بزرگی یک زلزله (ریشتر) طبق قرارداد گزارش می‌شود که بیان