علت و اثرات پرخاشگری و بی صبری علت و اثرات پرخاشگری و بی صبری چیست؟ یک مطالعه جدید نشان می دهد که صبر و بردباری تنها یک فضیلت نیست بلکه نجات دهنده زندگی است. به واقع، مجموعه تغییرات بیولوژیکی ناشی از ناشکیبایی، احتمال مرگ زودهنگام افراد بیقرار را افزایش می دهد.علت و اثرات پرخاشگری و بی