چرا لباس عزاداری می پوشیم؟ چرا لباس عزاداری می پوشیم؟ مطمئنا اولین جوابی که به ذهن‌تان می‌آید این است که تا غم و اندوه خود را در از دست دادن یک عزیز به نمایش بگذاریم. این پاسخ شما، دقیقا پاسخ بسیاری از افراد در دنیا نیز خواهد بود. چون بسیاری از افراد در دنیا در