راهکاری برای کنترل استرس های تکراری چیست؟ راهکاری برای کنترل استرس های تکراری چیست؟ من اغلب بی دلیل دچار استرس می شوم و نمی دانم چطور باید با این شرایط کنار بیایم و شرایط را کنترل کنم؟