نظر به اینکه محتوای منتشر شده  به استناد بندهای ذکر شده در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه ای مجرمانه تشخیص داده شده است، به قید فوریت نسبت به حذف آن اقدام نموده ایم.