در سال ۲۰۱۱ اریک اشمیت پیش بینی کرد که گوگل تی وی ها در تابستان امسال، تبدیل به اکثریت تلویزیون های جدیدی به فروش رسیده خواهند شد. هر چند پیش بینی او امسال به واقعیت نپیوست، ولی ۲۰۱۳ می تواند سال شکوفایی و نزدیک شدن هر چه بیشتر گوگل به این هدف باشد.   کمپانی