بایگانی برچسب ها: Institute for Scientific Information

چگونه یک مقاله علمی (پروژه) بنویسیم

چگونه یک مقاله علمی (پروژه) بنویسیم

چگونه یک مقاله علمی (پروژه) بنویسیم موسسه اطلاعات علمی( Institute for Scientific Information ) بانک اطلاعاتISI مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترین مجلات علمی منتشره در دنیا به منظور تبادل اطلاعات میان پژوهشگران مختلف می باشد. شمار مجلاتISI ثابت نیست. یک مجله ممکن است در یک زمان٬ از مجلاتISI محسوب شود٬ اما به دلیل کاهش بار علمی٬ بعدا از لیست مجلاتISI کنار گذاشته شود. در حال حاضر بیش از ۱۶۰۰۰مجله٬ در لیستISI قرار دارند. هر سال...

ادامه مطلب