نحوه ی اجرای همزمان چندین فایل در km player اجرای همزمان چندین فایل ، km player