موسیقی را هر کسی نمی تواند به بهترین شکل یاد بگیرد زیرا غیر از صرف زمان و هزینه نیاز به استعداد ذاتی دارد و اگر کسی از باطن به این حرفه علاقه داشته باشد راهی بسیار خوب را در پیش روی خود خواهد داشت. به گزارش ابرتازه ها ، تا به حال با نمونه های