هنرمندی لهستانی به نام Pawel Kuczynski خالق این کاریکاتور های زیباست.او در این کاریکاتور ها دیدگاه خود را در مسائل اجتماعی،سیاسی،اقتصادی باهنری طنز آمیز به تصویر کشیده است که گاه حتی باعث به فکر فرو رفتن ببیننده میشود. کاریکاتور های پر معنا و مفهومی بسیار زیبا    کاریکاتورهای مفهمومی  کاریکاتورهای مفهمومی  کاریکاتور های پر معنا