روزهای پر مشغله داشتید پس به مغزتان استراحت دهید روزهای پر مشغله داشتید پس به مغزتان استراحت دهید چون بخش جلویی مغز ما مسئول هماهنگی بین هزاران تصمیمی است که، در روز می گیریم.بعنوان پاسخی ناخود آگاه به این روز پرمشغله و خستگی ناشی از تصمیم گیریهای روزانه، گرفتن برخی تصمیمات کوچک و بی اهمیت