چطور از RESTART خودکار سیستم بعد از به‌روزرسانی ویندوز جلوگیری کنیم