سامی یوسف، از خوانندگان مسلمانی است که ترانه های زیبایی را به زبان های انگلیسی، عربی، و فارسی اجرا کرده است. اما نقطه مشترک تمام آهنگ های او، استفاده از مضامین و ارزش های اسلامی و دینی میباشد. اگرچه بیشتر ترانه های سامی یوسف به زبان انگلیسی و عربی است، اما ۳ ترانه فارسی از