Spongebob online games؛ در این بازی آنلاین به باب اسفنجی کمک کنید تا از دست ماهی ها و موجودات خطرناک زیر آب فرار کنه. به باب اسفنجی کمک کنید تا زنده بماند و در طول مسیر با حرکات خود همه ستاره ها رو جمع کنید. برای کنترل باب اسفنجی کافیه با جهت بالا و پایین