در طول تاریخ، تبدیل شدن به یک ابر انسان با توان فیزیکی بسیار بالا، همواره از یکی آرزوهای بشری بوده . این حقیقت را می توان به آسانی در افسانه ها، کمیک استریپ ها و فیلم ها مشاهده کرد. گویا دانشجویان دانشگاه پنسیلوانیا قدمی هر چند کوچک ولی مهم در این رابطه برداشته اند. آن