روشی جهت یافتن سریع فایل یا پوشه در یک پوشه شلوغ یافتن سریع فایل‌ ، ترفندهای کامپیوتری