نحوه ی عکس برداری از پنجره های ویندوز با کمک word 2010 Word 2010 ، عکس برداری از پنجره های ویندوز