معمای تصویری جسم فضایی چند وجهی معمای تصویری جسم فضایی چند وجهی

معمای تصویری جسم فضایی چند وجهی

در این معمای تصویری می خواهیم تعداد وجه های شکل زیر را مشخص کنیم.

آیا می توانید در مدت کمتر از ۲ دقیقه محاسبه کرده و بگویید شکل بالا چند وجهی (پهلو) است؟

معمای تصویری جسم فضایی , تست هوش سخت

تست هوش سخت ، معمای تصویری با جواب ، تست هوش تصویری جالب

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

تست هوش سخت

♦♦♦

♦♦♦ 

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

♦♦♦

پاسخ معمای تصویری جسم فضایی چند وجهی :

۱۸ وجه

منبع:ihoosh.ir – بازنشر – www.abartazeha.com

معما و تست هوش

آرشیو

تست هوش پیدا کردن کلمات پنهان شده در تصویر

پیدا کردن کلمات پنهان شده در تصویر, جدیدترین تست هوش تصویری   شماره ۱) تست هوش تصویری جدید شماره ۲)  کلمه پنهان به انگلیسی...