گریه و خنده فرشتگان برای چه کسانی است؟ گریه و خنده فرشتگان برای چه کسانی است؟

گریه و خنده فرشتگان, خنده ملائکه, گریه ملائکه

گریه و خنده فرشتگان, خنده ملائکه, گریه ملائکه

گریه و خنده فرشتگان, خنده ملائکه

در این مطلب از ابرتازه ها درباره گریه و خنده فرشتگان توضیحاتی را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب ما را همراهی نمایید.

جالب است بدانید پیامبر اکرم(ص) نیز این سوالات را از جبرئیل پرسیده اند ؟

ایشان از جبرئیل پرسید آیا ملائکه ،گریه و خنده دارند؟

فرمود :آری؟ به سه کس از روی تعجب می خندند و بر سه کس از روی ترحم و دلسوزی می گریند.

– اول:  از کسی که سراسر روز را به سخنان چرند و پرند و (یا کارهای) بیهوده می گذارند، و چون شب شود نماز عشا خوانده و باز به بیهودگی خود ادامه می دهد ،ملائکه می خندند و می گویند ای بی خبر از صبح تا شب سیر نشدی ،حالا سیر می شوی؟

– دوم: دهقانی که بیل و کلنگ خود را برداشته و به بهانه تعمیر و اصلاح زمین خود ،دیوار مشترک (بین خود و شریکش)را می ساید تا به سهم خود بیافزاید،ملائکه می خندند و می گویند ،آن زمین به آن پهناور ترا سیر نکرد این مختصر تو را سیر می کند؟

– سوم: از زنی که خودش را از نامحرم در زمانی که زنده بود نمی پوشانید ، بعد از مرگش وقتی که او را در قبر می گذارندبدنش را می پوشانند تا کسی حجم و اندامش را نبیند .ملائکه می خندند و می گویند :وقتی که مورد میل و رغبت بود او را نپوشانیدید ،حالا که مورد نفرت و انزجار است او را می پوشانید؟

منبع: (مواعظ العددیه ص ۱۴۴،۱۴۵)

مطالب مذهبی

آرشیو

تاریخ دقیق ایام فاطمیه چه روزی است؟

ایام فاطمیه, تاریخ دقیق ایام فاطمیه, تاریخ ایام فاطمیه ایام فاطمیه, تاریخ دقیق ایام فاطمیه در این مطلب از ابرتازه ها درباره تاریخ دقیق ایام...