معمای جالب موش زبر و زرنگ + جواب معمای جالب موش زبر و زرنگ + جواب

تست هوش با جواب, معمای جالب موش زبر و زرنگ, معمای تصویری

تست هوش با جواب, معمای جالب موش زبر و زرنگ

تست هوش با جواب, معمای جالب موش زبر و زرنگ

در این مطلب از ابرتازه ها معمای جالب موش زبر و زرنگ را بیان می نماییم. برای بهره بردن از این مطلب ما را همراهی نمایید.

در یک جنگل، موشی به دنبال جمع آوری آذوقه است. او فقط به تعدادی بلوط دسترسی دارد. اما چهار عدد سنجاب هم در خانه هایی حضور دارند که موش نباید با آنها روبرو شود.

آیا می توانید مسیری مشخص کنید که موش داستان ما بتواند تمام بلوطها را بدون مواجه شدن با سنجاب ها برای آذوقه زمستانش جمع آوری کند و البته به خانه اش هم باز گردد؟

توجه کنید که از یک خانه بیش از یک بار نباید عبور کند.

تست هوش با جواب, معمای جالب موش زبر و زرنگ

معما با جواب

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

◊♦◊

پاسخ تست هوش: موش زبر و زرنگ!

دو جواب را برای شما مشخص کرده ایم.

در حالتی که موش دوباره به نقطه شروع باز گردد و در حالتی که بازگشت اجباری نباشد.

تست هوش با جواب, معمای جالب موش زبر و زرنگ

تست هوش با جواب, معمای جالب موش زبر و زرنگ

تست هوش تصویری

منبع:ihoosh.ir

معما و تست هوش

آرشیو

تست هوش پیدا کردن کلمات پنهان شده در تصویر

پیدا کردن کلمات پنهان شده در تصویر, جدیدترین تست هوش تصویری   شماره ۱) تست هوش تصویری جدید شماره ۲)  کلمه پنهان به انگلیسی...