داستان ضرب المثل گاو بندی داستان ضرب المثل گاو بندی

داستان ضرب المثل گاو بندی, ضرب المثل گاو بندی, ضرب المثل های فارسی

داستان ضرب المثل گاو بندی, ضرب المثل گاو بندی

داستان ضرب المثل گاو بندی, ضرب المثل گاو بندی

در این مطلب از ابرتازه ها داستان ضرب المثل گاو بندی را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

کاربرد ضرب المثل:

هرگاه بین دو یا چند نفر در عمل و اقدامی تبانی شود ، عبارت گاوبندی مورد استشهاد و تمثیل قرار می گیرد .

آورده اند که …

کشاورزانی که در قرا و قصبات ایرانی به امر کشت و زرع اشتغال دارند . دو دسته هستند ، دسته اول کشاورزان مقیم که در محل کار ، صاحب خانه و زندگی هستند و همان جا کشاورزی می کنند که آنها را صاحب نسق می گویند . دسته دوم کشاورزان غیر مقیم هستند که این دسته را در اصطلاح عمومی ، خوش نشین می گویند و هر کدام زمینی از مالکیت قریه می گرفتند و مانند کشاورزان مقیم در زمین مورد اجاره گاوبندی و زراعت می کردند .

از جمله کارهایی که مباشران و متصدیان بهره مالکانه به نفع خودشان انجام می دادند ، این بود که با خوش نشین ها گاوبندی می کردند . عبارت گاوبندی در اصطلاح کشاورزی به معنی استفاده از گاو نر ( گاو کاری ) برای شخم و زراعت است ، به این ترتیب که یک جفت گاو کاری را با نهادن یوغ در گردن به خیش می بندند و از آن برای شخم زدن و آماده کردن زمینی برای زراعت استفاده می کردند .

معنی مجازی گاوبندی یعنی مواضعه و تبانی و شرکت در منافع غیر اصولی و شرعی . و این از آنجا سرچشمه گرفته است که مباشران و متصدیان وصول بهره مالکانه برای آنکه منافع بیشتری نصیبشان شود با یک یا چند نفر از خوش نشینان در زراعت و گاوبندی شریک می شدند . استمرار در این عمل موجب شد که از عبارت گاوبندی در افواه عمومی به معنی مواضعه و تبانی و شرکت در منافع نامشروع استفاده و تمثیل کنند .

منبع:rasekhoon.net

ضرب المثل و داستان

آرشیو

داستان ضرب المثل خدا شری بدهد که خیر ما در آن باشد

داستان ضرب المثل ها, ضرب المثل خدا شری بدهد که خیر ما در آن باشد در این مطلب از ابرتازه ها داستان ضرب المثل...