تست هوش پیدا کردن کلمات پنهان شده در تصویر تست هوش پیدا کردن کلمات پنهان شده در تصویر

پیدا کردن کلمات پنهان شده در تصویر, جدیدترین تست هوش تصویری

پیدا کردن کلمات پنهان شده در تصویر, جدیدترین تست هوش تصویری

در این مطلب از ابرتازه ها تست هوش پیدا کردن کلمات پنهان شده در تصویر را بیان می نماییم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید.

 

شماره ۱)

پیدا کردن کلمات پنهان شده در تصویر, جدیدترین تست هوش تصویری

تست هوش تصویری جدید

شماره ۲)

پیدا کردن کلمات پنهان شده در تصویر, جدیدترین تست هوش تصویری

 کلمه پنهان به انگلیسی

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

پاسخ تست هوش کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید :

شماره ۱)

پیدا کردن کلمات پنهان شده در تصویر, جدیدترین تست هوش تصویری

کلمات پنهان شده در تصویر را بیابید

۱. Garden

۲. Bloom

۳. Farm

۴. Seed

۵. Dig

شماره ۲)

پیدا کردن کلمات پنهان شده در تصویر, جدیدترین تست هوش تصویری

کلمات پنهان در تصویر

۱. Color

۲. Tarp

۳. Bucket

۴. Paint

۵. Roller

۶. Brush

گردآوری:بخش سرگرمی ابرتازه ها

معما و تست هوش

آرشیو

تست هوش پیدا کردن کلمات پنهان شده در تصویر

پیدا کردن کلمات پنهان شده در تصویر, جدیدترین تست هوش تصویری   شماره ۱) تست هوش تصویری جدید شماره ۲)  کلمه پنهان به انگلیسی...