جدیدترین جملات انگلیسی درباره زندگی | متن انگلیسی برای بیو جدیدترین جملات انگلیسی درباره زندگی | متن انگلیسی برای بیو

جملات انگلیسی درباره زندگی

جملات کوتاه انگلیسی جملات زیبای انگلیسی از بزرگان جملات انگلیسی درباره زندگی جملات انگلیسی کوبنده جملات انگلیسی عاشقانه متن انگلیسی در مورد زندگی روزمره متن انگلیسی برای بیو اینستاگرام
جملات کوتاه انگلیسی درباره زندگی از بسیاری بزرگان نقل شده که خواندن آنها بسیار لذت بخش است.

جملات انگلیسی درباره زندگی, متن انگلیسی برای بیو

جملات انگلیسی درباره زندگی ، متن انگلیسی برای بیو

جملات انگلیسی درباره زندگی

I don’t want to earn my living; I want to live.

 

-Oscar Wilde

من نمی‌خواهم زندگی‌ام را به دست بیاورم، بلکه می‌خواهم زندگی کنم

❆❆❆❆

Live for yourself.

برای خودت زندگی کن

❆❆❆❆

What screws us up the most in life is the picture in our
head of how it is supposed to be.

آنچه که باعث پیچیدگی در زندگی می‌شود، تصویری است که در ذهن خود
داریم از اینکه زندگی
چگونه باید باشد

❆❆❆❆

Life is short. Live passionately.

زندگی کوتاه است. پرشور زندگی کن

❆❆❆❆

Life shrinks or expands in proportion to one’s courage.

-Anais Nin

کوتاهی یا بزرگی زندگی هر کس به نسبت شجاعت اوست.

❆❆❆❆

Life is a one time offer, use it well.

زندگی فقط یک بار است؛ از آن به خوبی استفاده کن

جدیدترین جملات انگلیسی درباره زندگی

❆❆❆❆

Life can only be understood backwards; but it must be lived forwards

-Kierkegaard

ما رو به جلو زندگی می کنیم؛ اما رو به عقب می فهمیم.

❆❆❆❆

The trouble is you think you have time.

-Buddha

مشکل این است که فکر می‌کنی زمان داری

❆❆❆❆

So it goes.

-Kurt Vonnegut

زندگی می‌گذرد

❆❆❆❆

Life is a shipwreck, but we must not forget to sing in the
lifeboats.

-Voltaire

زندگی یک کشتی خراب است اما نباید فراموش کنیم که در قایق‌های نجات
آواز بخوانیم

❆❆❆❆

Whatever you are, be a good one.

-Abraham Lincoln

هرچه هستی، یک انسان خوب باش

❆❆❆❆

Do not dwell in the past, do not dream of the future,
concentrate the mind on the present moment.

-Buddha

در گذشته اقامت نکن، در رویای آینده نباش، ذهنت را در لحظه
کنونی متمرکز کن

جدیدترین جملات انگلیسی درباره زندگی

❆❆❆❆

Everything happens for a reason.

هر اتفاقی دلیلی دارد

❆❆❆❆

Be the change you wish to see in the world.

تغییری باش که آرزو داری در جهان بوجود آوری

عکس نوشته جملات انگلیسی درباره زندگی

Life is ten percent what happens to you and ninety percent
how you respond to it.

-Lou Holtz

زندگی ده درصد چیزی است که برای تو اتفاق می افتد
و نود درصد پاسخی است که تو به آن می‌دهی

❆❆❆❆

Youth is counted sweetest by those who are no longer
young.

-John Green

کسانی که دیگر جوان نیستند، جوانی را بسیار شیرین می‌پندارند

❆❆❆❆

What a wonderful life I’ve had! I only wish I’d realized
it sooner.

-Colette

چه زندگی فوق العاده‌ای داشته‌ام. تنها آرزو می‌کنم که زودتر متوجه
این موضوع شده بودم

❆❆❆❆

This is your life, and it’s ending one minute at a time.

-Chuck Palahniuk, Fight Club

این زندگی تو است و یک لحظه در یک دقیقه تمام می‌شود

❆❆❆❆

Love the life you live, and live the life you love.

-Bob Marley

زندگی خود را دوست بدارید و آن‌گونه که دوست دارید زندگی کنید

جدیدترین جملات انگلیسی درباره زندگی

❆❆❆❆

It has been my philosophy of life that difficulties vanish
when faced boldly.

-Isaac Asimov

این فلسفه زندگی من بوده است که مشکلات زمانی که با جسارت روبرو می‌شوند، از بین می‌روند

❆❆❆❆

Live each day as if it’s your last.

-Unknown

هر روز چنان زندگی کن که گویی آخرین روز زندگی تو است

❆❆❆❆

A man is not old until his regrets take the place of his
dreams.

-John Barrymore

انسان تا زمانی که افسوس‌هایش جای رویاهایش را نگرفته، کهنسال نیست

❆❆❆❆

Try and fail, but never fail to try.

-Jared Leto

سعی کنید و شکست بخورید اما هرگز برای تلاش کردن شکست نخورید

❆❆❆❆

Life is a mirror and will reflect back to the thinker what
he thinks into it.

-Ernest Holmes

زندگی یک آینه است و آنچه را که فرد به آن می‌اندیشد، در خود منعکس می‌کند

❆❆❆❆

Life is wasted on the living.

-Douglas Adams

زندگی در خلال زندگی کردن تلف می‌شود

❆❆❆❆

Life is like riding a bicycle. To keep your balance you
must keep moving.

-Albert Einstein

زندگی همانند دوچرخه‌سواری است. برای حفظ تعادل باید رکاب بزنید

عکس نوشته جملات کوتاه انگلیسی درباره زندگی

Enjoy life. There’s plenty of time to be dead.

-Anonymous

از زندگی لذت ببرید. زمان زیادی برای مرده بودن وجود دارد

❆❆❆❆

To succeed in life, you need two things: ignorance and
confidence.

-Mark Twain

برای موفقیت در زندگی، به دو چیز نیاز دارید: جهل
و اعتماد به نفس

❆❆❆❆

Beware the barrenness of a busy life.

-Socrates

مراقب بی‌نظمی‌های یک زندگی پرمشغله باشید

❆❆❆❆

Here is the test to find whether your mission on Earth is
finished: if you’re alive, it isn’t.

-Richard Bach

یک آزمون برای فهمیدن اینکه مأموریت شما در زمین به پایان رسیده، وجود
دارد: اگر شما هنوز زنده هستید، مأموریتتان در زمین هنوز تمام نشده است

❆❆❆❆

If you try, you risk failure. If you don’t, you ensure it.

-Anonymous

اگر شما تلاش کنید احتمال دارد که شکست بخورید اما اگر شما تلاش نکنید
حتماً شکست خواهید خورد

❆❆❆❆

So keep your head high, keep your chin up, and most
importantly, keep smiling, because life’s a beautiful thing and there’s so much
to smile about.

-Marilyn Monroe

سر خود را بالا نگه دارید، چانه خود را بالا
بیاورید و مهمتر از همه، لبخندتان را حفظ کنید، زیرا زندگی یک چیز زیبا است و خیلی
چیزها برای لبخند کردن وجود دارد

جدیدترین جملات انگلیسی درباره زندگی

❆❆❆❆

There are only two ways to live your life. One is as
though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle.

-Albert Einstein

تنها دو راه برای زندگی کردن وجود دارد. یکی اینکه گمان کنید که هیچ چیز معجزه نیست. دیگر آنکه تصور کنید
همه‌چیز یک معجزه است

❆❆❆❆

Life is a spell so exquisite that everything conspires to
break it.

-Emily Dickinson

زندگی یک طلسم بسیار سخت است که همه‌چیز برای شکستن آن هم‌پیمان می‌شوند

❆❆❆❆

If you do what you need, you’re surviving. If you do what
you want, you’re living.

-Unknown

اگر شما کاری را می‌کنید که به آن نیاز دارید، شما زنده می‌مانید. اگر
شما آنچه را دوست دارید انجام دهید، شما زندگی می‌کنید

❆❆❆❆

Go confidently in the direction of your dreams. Live the
life you have imagined.

-Henry David Thoreau

با اعتماد به نفس در مسیر رویاهای خود گام بردارید.
آن گونه که فکر می‌کنید، زندگی کنید

❆❆❆❆

Live today, for tomorrow it will all be history.

-Anonymous

امروز را زندگی کنید. همه این‌ها فردا تاریخ خواهند شد

❆❆❆❆

Life isn’t about waiting for the storm to pass… It’s about
learning to dance in the rain.

-Vivian Greene

زندگی در انتظار طوفان بودن و گذر از آن نیست بلکه یاد گرفتن رقص در
باران است

❆❆❆❆

Life is not a problem to be solved, but a reality to be
experienced.

-Soren Kierkegaard

زندگی یک مشکل نیست که حل شود، بلکه واقعیتی است
که باید آن را تجربه کرد

عکس نوشته جملات کوتاه انگلیسی درباره زندگی

Life is not always a matter of holding good cards, but
sometimes, playing a poor hand well.

-Jack London

زندگی در اختیار داشتن کارت‌های خوب نیست بلکه خوب بازی کردن با کارت‌های
بد است

❆❆❆❆

Dwell on the beauty of life. Watch the stars, and see
yourself running with them.

-Marcus Aurelius

بر زیبایی‌های زندگی اقامت کنید، ستاره‌ها را تماشا کنید و خودتان را
در حال دویدن با آنها ببینید

www.abartazeha.com

❆❆❆❆

Variety’s the very spice of life that gives it all its
flavour.

-William Cowper

تنوع، چاشنی زندگی است که به آن عطر و طعم می‌دهد

❆❆❆❆

Life is what happens while you are busy making other
plans.

-John Lennon

زندگی آن چیزی است که اتفاق می‌افتد، زمانی که شما نقشه‌های دیگری می‌کشید

❆❆❆❆

Your time is limited, so don’t waste it living someone
else’s life.

-Steve Jobs

زمان شما محدود است، آن را برای زندگی دیگران تلف نکنید

❆❆❆❆

Be happy for this moment. This moment is your life

-Omar Khayyam

این لحظه شاد باشید. این لحظه زندگی شماست

❆❆❆❆

We all die. The goal isn’t to live forever, the goal is to
create something that will.

-Chuck Palahniuk

همه ما می‌میریم. هدف این نیست که
برای همیشه زنده باشیم. هدف این است که آنچه از ما خواسته شده، ایجاد کنیم

❆❆❆❆

Life is a succession of lessons which must be lived to be
understood.

-Ralph Waldo Emerson

زندگی یک سلسله دروس است که باید درک شود

❆❆❆❆

Life is short, break the rules. Forgive quickly, kiss
slowly. Love truly. Laugh uncontrollably and never regret anything that makes
you smile.

-Mark Twain

زندگی کوتاه است؛ قوانین را بشکنید، دیگران را به سرعت ببخشید، به
آرامی ببوسید، صادقانه عشق بورزید،
تا می‌توانید بخندید و هرگز از چیزی که بر روی لبانتان خنده
نشانده
، پشیمان نشوید

❆❆❆❆

Enjoy life! This is not a rehearsal.

-Anonymous

از زندگی لذت ببرید زیرا که تکرارشدنی نیست

❆❆❆❆

The greatest mistake you can make in life is to be
continually fearing you will make one.

بزرگترین اشتباهی که می‌توانید در زندگی انجام دهید این است که دائماً
بترسید که چگونه زندگی کنید

❆❆❆❆

If you don’t build your dream someone will hire you to
help build theirs.

-Tony Gaskins

اگر شما رویای خودتان را نمی‌سازید، کسی شما را استخدام خواهد کرد تا
رویایش را بسازید

منبع: setare.com/fa/news/15421

اس ام اس جدید

آرشیو

جدیدترین جملات انگلیسی درباره زندگی | متن انگلیسی برای بیو

جملات انگلیسی درباره زندگی جملات کوتاه انگلیسی جملات زیبای انگلیسی از بزرگان جملات انگلیسی درباره زندگی جملات انگلیسی کوبنده جملات انگلیسی عاشقانه متن انگلیسی...