قیمت امروز خودرو شنبه 1تیر 1392 قیمت امروز خودرو شنبه 1تیر 1392
قیمت امروز خودرو شنبه ۱تیر ۱۳۹۲

IMG17123335

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو کارخانه تولید کننده
۱۰.۸۱۰.۰۰۰ وانت باردو ایران خودرو
۱۰.۸۷۰.۰۰۰ ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید
۱۲.۳۷۰.۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید
۱۲.۳۱۰.۰۰۰ ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز
۱۲.۸۲۰.۰۰۰ ۱۳.۳۰۰.۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۴.۳۲۰.۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۷.۰۰۰.۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی
۱۹.۲۰۰.۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی
۲۰.۶۲۰.۰۰۰ ۲۴.۲۰۰.۰۰۰ SE سمند
SE سمند پایه گازسوز
۲۶.۸۵۰.۰۰۰ ۲۹.۳۰۰.۰۰۰  دوگانه سوز LX سمند
۲۳.۰۰۰.۰۰۰ ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ LX سمند
۲۵.۵۰۰.۰۰۰  یورو ۴ LX سمند
۲۸.۵۰۰.۰۰۰          MUX سمند سورن
۲۶.۵۰۰.۰۰۰ با رینگ معمولی MUX سمند سورن
۳۰.۵۰۰.۰۰۰ ELX سمند سورن
۲۸.۵۰۰.۰۰۰ با رینگ معمولی ELX سمند سورن
۳۲.۰۰۰.۰۰۰      با تریم بژ ELX سمند سورن
۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳۶.۰۰۰.۰۰۰      با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن
۲۴.۲۸۰.۰۰۰ ۲۸.۵۰۰.۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF7 سمند
۲۴.۵۳۰.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ مالتی پلکس EF7 سمند
۲۷.۲۳۰.۰۰۰ با داشبورد جدید EF7 سمند
۲۷.۶۹۰.۰۰۰ ۳۰.۵۰۰.۰۰۰  دوگانه سوز EF7 سمند
۲۸.۶۹۰.۰۰۰   دوگانه سوز یورو ۴ EF7 سمند
سمند سریر
۲۵.۱۸۰.۰۰۰ ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ GLX 405 پژو
GLX 405 . TU5 پژو
GLX 405 . XUM پژو
۲۶.۶۶۰.۰۰۰ ۲۹.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۲۶.۵۶۷.۰۰۰ ۲۸.۳۰۰.۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو
۴۰۵ SLX / دوگانه سوز
پژو پارس معمولی
۳۱.۲۸۰.۰۰۰ ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
پژو پارس سال / دوگانه سوز
۲۶.۹۷۰.۰۰۰ ۳۵.۵۰۰.۰۰۰ پژو پارس سال
پژو پارس سال سفارشی
۳۳.۶۰۰.۰۰۰ ۳۷.۶۰۰.۰۰۰ LX TU5 پژو پارس
۴۴.۰۰۰.۰۰۰ ELX پژو پارس
۴۶.۰۰۰.۰۰۰   آپشن جدید ELX پژو پارس
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک
EF7 پژو پارس سال / موتور
EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور
۳۶.۰۰۰.۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۷.۲۰۷.۰۰۰ ۳۸.۵۰۰.۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ
۵۳.۵۰۰.۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۹.۰۰۰.۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۴.۰۰۰.۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۳۹.۸۰۰.۰۰۰ V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۴۳.۵۰۰.۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۸.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک
۴۸.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۲۰۷  دنده ای
۲۹.۵۷۰.۰۰۰ ۳۴.۰۰۰.۰۰۰  1.6 رانا
رانا ۱.۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴
فوتون وانت دیزلی
۳۱.۵۰۰.۰۰۰ E1 تندر
E1 تندر اتوماتیک
E1 تندر دوگانه سوز / تیپ
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ E2 تندر
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ E2 تندر دوگانه سوز / تیپ
۴۷.۰۳۶.۰۰۰ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ E2 تندر اتوماتیک
۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۴۰۷ فول آپشن
۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵
۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸
۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸
۱۲۸.۶۰۳.۰۰۰ ۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول
۱۳۹.۱۵۶.۶۵۰ ۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
۱۷.۵۰۰.۰۰۰ ۱۳۲ EX .پراید سایپا
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۲ LE .پراید
۱۵.۰۸۲.۰۰۰ ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ ۱۳۲ SX .پراید
۱۷.۷۰۰.۰۰۰    گازسوز SL 132 .پراید
۱۴.۵۹۱.۰۰۰ ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ ۱۳۲ SL .پراید
۱۶.۳۰۰.۰۰۰ ۱۴۱ EX .پراید
۱۴۱ LE.پراید
۱۴.۲۱۳.۰۰۰ ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ ۱۴۱ SX.پراید
۱۳.۷۲۰.۰۰۰ ۱۴۱ SL.پراید
۱۷.۶۰۰.۰۰۰ ۱۱۱ EX .پراید
۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۱ LE .پراید
۱۵.۲۶۸.۰۰۰ ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۱ SX .پراید
۱۴.۷۷۶.۰۰۰ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۱ SL .پراید
۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار
۱۷.۲۰۰.۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید گازسوز
۱۷.۵۰۰.۰۰۰ پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز
۱۴.۴۷۴.۰۰۰ ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید
۱۴.۹۶۷.۰۰۰ ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ ۱۳۱ SX .پراید
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۱ LE .پراید
۱۵.۷۶۷.۰۰۰ ۱۷.۳۰۰.۰۰۰ ۱۳۱ EX .پراید
SL تیبا
۲۱.۵۰۰.۰۰۰ EX تیبا
LX تیبا
۱۹.۴۹۰.۰۰۰ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ SX تیبا یورو ۴
۳۳.۵۰۰.۰۰۰ ریو / آپشن دار
ریو اتوماتیک
۲۲.۵۰۰.۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
۲۴.۰۰۰.۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
۲۶.۳۲۰.۰۰۰ ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
۲۶.۰۰۰.۰۰۰ وانت شوکا
۲۵.۹۱۰.۰۰۰ ۲۷.۳۰۰.۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز
۵۹.۰۰۰.۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹
۷۲.۸۲۹.۰۰۰ ۷۶.۰۰۰.۰۰۰ پیکاپ تک کابین اتاق جدید
۸۴.۰۰۰.۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق جدید
۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰   2011 جدید C5
۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ مورانو ۲۰۱۲ پارس خودرو
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول
۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ MID / نیسان تینا
۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰   HIGH نیسان قشقایی
     MID نیسان قشقایی
سرانزا
ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
۸۶.۵۰۰.۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول
۹۱.۰۰۰.۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید
توقف تولید مگان ۲۰۰۰ دنده ای
توقف تولید ۶۸.۰۰۰.۰۰۰  مگان ۱۶۰۰ / فول
توقف تولید مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2
۳۵.۵۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2
۳۴.۰۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ پارس تندر . اتاق جدید
پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ
تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1
۳۲.۰۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . یورو ۴ E1
۹۲.۰۰۰.۰۰۰ هیوندای آوانته اتوماتیک کرمان خودرو
۸۳.۰۰۰.۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰
لیفان ۵۲۰ آی
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ لیفان ۶۲۰
۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰
۳۵.۰۰۰.۰۰۰ جک توجوی هاچ بک
۳۶.۰۰۰.۰۰۰ جک توجوی صندوقدار
۶۱.۰۰۰.۰۰۰ J5 جی ای سی
۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ۷۱.۰۰۰.۰۰۰ X60
۱۷.۱۰۰.۰۰۰ لوبو
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار گروه بهمن
۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار
۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار
مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک
۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک
۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید
۸۴.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی
توقف فروش ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر .۸۹
۷۲.۰۰۰.۰۰۰ مزدا ۲ فول
۲۴.۷۰۰.۰۰۰ وانت مزدا تک کابین
۲۶.۰۰۰.۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز
۲۶.۶۰۰.۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین
۲۷.۴۰۰.۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز
به زودی  اتوماتیک /B50
 FAW ون
۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ایسوزو ۵ تن بدون کاربری
۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ایسوزو ۶ تن بدون کاربری
۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ایسوزو ۸ تن بدون کاربری
۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ مینی بوس ایسوزو مدل سحر
FVR کامیون ۱۸ تن
 BMC کشنده جفت محور
  BMC شاسی کمپرسی و میکسر
FAW 420 کشنده دو محور
۵۵.۰۰۰.۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین
۶۵.۰۰۰.۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل
۶۹.۰۰۰.۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ MVM 110 /سه سیلندر مدیران خودرو
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ MVM 110/ چهار سیلندر
۲۴.۵۰۰.۰۰۰ MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک
۴۱.۰۰۰.۰۰۰ آپشن دار / MVM 530
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۹.۰۰۰.۰۰۰  MVM 530
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ هاچ بک / MVM 315
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ صندوقدار / MVM 315
چری ویانا
۶۳.۰۰۰.۰۰۰ ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ X33 _ تیگو
۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی راین
Luxury – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی
۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک
Luxury – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک
۵۵.۰۰۰.۰۰۰ گریت وال – وینگل
۴۵.۰۰۰.۰۰۰ جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ زاگرس خودرو
۵۲.۰۰۰.۰۰۰ جنتو . دنده اتوماتیک  2009
پروتون ویرا
۴۳.۰۰۰.۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸
۳۶.۰۰۰.۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸
۵۳.۰۰۰.۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی موسویی مرتب خودرو
۴۹.۰۰۰.۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی معمولی
۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ G5
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت نمایندگی

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو کارخانه تولید کننده
آسان موتور ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ Hyundai
۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰ سوناتا.۲۰۱۲.فول ترین آپشن
۱۳۷.۳۲۳.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ سوناتا.۲۰۱۳.فول ترین آپشن
۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰  سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ
۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره
۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره
۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ آزرا ۲۰۱۰  / مشابه صفر
۱۶۵.۰۰۰.۰۰۰ آزرا ۲۰۱۱  / صفر
۲۱۶.۷۲۸.۰۰۰ ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور
۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ آزرا جدید فول بدون رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور
۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ آزرا جدید/ دو ایربگ/ گرنجور
۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ جنسیس ۲۰۱۱
۲۹۶.۳۴۱.۰۰۰ ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید
۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ جنسیس کوپه
۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳
۸۵.۰۰۰.۰۰۰ هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹
۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ i30 هیوندای
۸۸.۲۳۰.۰۰۰ ۹۱.۰۰۰.۰۰۰   جدید i20 هیوندای
تک ایربگ I20 هیوندای
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰
۱۴۲.۵۰۰.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰     فول ۱۰ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان
۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰  فول ۲ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان
۲۳۵.۵۰۰.۰۰۰ ۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰   فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰  فول ۲ ایربگ. ( IX55 ) 2013. وراکروز
۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲
۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروما
۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ H1 ون هفت نفره
وارداتی ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ VXR.V8 لندکروز Toyota
GXR.V6 لندکروز
۳۱۴.۵۰۰.۰۰۰ ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند
GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه
۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ اف جی کروز . ۲۰۱۳
۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید
۱۳۶.۹۰۰.۰۰۰ ۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰ راو ۴ . سفارشی
۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ
۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ
پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول
پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود
۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۲ در
پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ
۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول
۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود
۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ هایلوکس دوکابین بلند
هایلوکس دوکابین کوتاه
۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تویوتا کوپه جی تی ۸۶
۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ آریون ۲۰۱۱
۲۰۰.۸۰۰.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳
۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳
۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰  GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲
۱۱۹.۹۰۰.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰  GLX کمری فول ۲۰۱۲
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰  GL کمری ۲۰۱۲
۱۲۷.۹۰۰.۰۰۰ ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ GL . 2013 کمری اتاق جدید
۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۹.۰۰۰.۰۰۰ GLX . 2013 کمری اتاق جدید
۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ SE . 2013 کمری اتاق جدید
۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید
یاریس صندوق دار
۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰  فول کامل با بال عقب . ۲۰۱۳ XLI کرولا
۹۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ XLI کرولا

قیمت به روز خودرو

آرشیو

قیمت پژو 2017 جدید ایران خودرو در بازار + مشخصات فنی

قیمت پژو ۲۰۱۷ جدید ایران خودرو در بازار + مشخصات فنی پژو ۲۰۱۷ جدید دنده ای که ماه ها پیش توسط ایران خودرو با...