قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی در بازار 28/2/1392 قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی در بازار 28/2/1392
قیمت انواع خودرو های داخلی و وارداتی در بازار ۲۸/۲/۱۳۹۲

قیمت رسمی خودروهای تولید داخل در بازار و نمایندگی های فروش
قیمت کارخانه

قیمت بازار ( تومان )

نام خودرو کارخانه تولید کننده
۱۰.۸۱۰.۰۰۰ وانت باردو ایران خودرو
۱۰.۸۷۰.۰۰۰ ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید
۱۲.۳۷۰.۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید
۱۲.۳۱۰.۰۰۰ ۱۲.۷۰۰.۰۰۰ وانت باردو دوگانه سوز
۱۲.۸۲۰.۰۰۰ ۱۳.۳۰۰.۰۰۰ (cop) وانت باردو .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۴.۳۲۰.۰۰۰ (cop) وانت باردو . یورو ۴ .سپر جدید.دوگانه سوز
۱۷.۰۰۰.۰۰۰ پژو روآ سال سفارشی
۱۹.۵۰۰.۰۰۰ پژو روآ سال / دوگانه سوز سفارشی
۲۳.۶۲۰.۰۰۰ ۲۴.۵۰۰.۰۰۰ SE سمند
SE سمند پایه گازسوز
۲۶.۸۵۰.۰۰۰ ۲۹.۹۰۰.۰۰۰  دوگانه سوز LX سمند
۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ LX سمند
۲۵.۵۰۰.۰۰۰  یورو ۴ LX سمند
۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ELX سمند سورن
۳۲.۰۰۰.۰۰۰      با تریم بژ ELX سمند سورن
۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳۶.۵۰۰.۰۰۰      با موتور ای اف ۷ ELX سمند سورن
۲۶.۲۸۰.۰۰۰ ۲۸.۸۰۰.۰۰۰   بدون مالتی پلکس EF7 سمند
۲۶.۵۳۰.۰۰۰ ۲۹.۵۰۰.۰۰۰ مالتی پلکس EF7 سمند
۲۷.۲۳۰.۰۰۰ با داشبورد جدید EF7 سمند
۲۷.۴۴۰.۰۰۰ ۳۱.۰۰۰.۰۰۰  دوگانه سوز EF7 سمند
۲۸.۶۹۰.۰۰۰   دوگانه سوز یورو ۴ EF7 سمند
سمند سریر
۲۵.۱۸۰.۰۰۰ ۲۷.۸۰۰.۰۰۰ GLX 405 پژو
GLX 405 . TU5 پژو
GLX 405 . XUM پژو
۲۶.۶۶۰.۰۰۰ ۲۹.۳۰۰.۰۰۰ ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز
۲۶.۵۶۷.۰۰۰ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ۴۰۵ SLX / TU5 پژو
۴۰۵ SLX / دوگانه سوز
پژو پارس معمولی
۳۱.۲۸۰.۰۰۰ ۳۷.۵۰۰.۰۰۰ پژو پارس معمولی / دوگانه سوز
پژو پارس سال / دوگانه سوز
۲۶.۹۷۰.۰۰۰ ۳۷.۰۰۰.۰۰۰ پژو پارس سال
پژو پارس سال سفارشی
۳۳.۶۰۰.۰۰۰ ۳۹.۳۰۰.۰۰۰ LX TU5 پژو پارس
۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ELX پژو پارس
۴۷.۰۰۰.۰۰۰   آپشن جدید ELX پژو پارس
۵۰.۰۰۰.۰۰۰ TU5 پژو پارس سال / اتوماتیک
EF7 پژو پارس سال / موتور
EF7 پژو پارس دوگانه سوز / موتور
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ ۲ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۷.۲۰۷.۰۰۰ ۳۹.۴۰۰.۰۰۰ ۵ پژو ۲۰۶ . تیپ
۵۴.۵۰۰.۰۰۰ ۶ پژو ۲۰۶ . تیپ
۳۹.۰۰۰.۰۰۰ V20 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V10 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۵.۰۰۰.۰۰۰ V9 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۴۲.۰۰۰.۰۰۰ V8 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V6 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V4 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۴۳.۵۰۰.۰۰۰ V2 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
V1 پژو ۲۰۶ صندوقدار / تیپ
۵۸.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۲۰۷ اتوماتیک
۴۸.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۲۰۷  دنده ای
۲۹.۵۰۰.۰۰۰ ۳۴.۰۰۰.۰۰۰  1.6 رانا
رانا ۱.۶ سفارشی با استاندارد یورو ۴
فوتون وانت دیزلی
۳۲.۰۰۰.۰۰۰ E1 تندر
E1 تندر اتوماتیک
E1 تندر دوگانه سوز / تیپ
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ E2 تندر
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ E2 تندر دوگانه سوز / تیپ
۴۷.۰۳۶.۰۰۰ ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ E2 تندر اتوماتیک
۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ پژو ۴۰۷ فول آپشن
۱۲۶.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵
۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵
۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸
۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸
۱۱۹.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول
۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات فول
۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول
۱۷.۵۰۰.۰۰۰ ۱۳۲ EX .پراید سایپا
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۲ LE .پراید
۱۵.۰۸۲.۰۰۰ ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ ۱۳۲ SX .پراید
۱۷.۷۰۰.۰۰۰    گازسوز SL 132 .پراید
۱۴.۵۹۱.۰۰۰ ۱۵.۶۰۰.۰۰۰ ۱۳۲ SL .پراید
۱۶.۳۰۰.۰۰۰ ۱۴۱ EX .پراید
۱۴۱ LE.پراید
۱۴.۲۱۳.۰۰۰ ۱۵.۸۰۰.۰۰۰ ۱۴۱ SX.پراید
۱۳.۷۲۰.۰۰۰ ۱۴۱ SL.پراید
۱۷.۶۰۰.۰۰۰ ۱۱۱ EX .پراید
۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۱ LE .پراید
۱۵.۲۶۸.۰۰۰ ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۱ SX .پراید
۱۴.۷۷۶.۰۰۰ ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۱ SL .پراید
۱۳۱ SL .پراید ایربگ دار
۱۷.۲۰۰.۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید گازسوز
۱۷.۵۰۰.۰۰۰ پراید ۱۳۱ موتور اچ پی – پایه گازسوز
۱۴.۴۷۴.۰۰۰ ۱۵.۱۰۰.۰۰۰ ۱۳۱ SL .پراید
۱۴.۹۶۷.۰۰۰ ۱۶.۳۰۰.۰۰۰ ۱۳۱ SX .پراید
۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۱ LE .پراید
۱۵.۷۶۷.۰۰۰ ۱۶.۷۰۰.۰۰۰ ۱۳۱ EX .پراید
SL تیبا
۲۱.۵۰۰.۰۰۰ EX تیبا
LX تیبا
۱۸.۷۹۰.۰۰۰ ۲۰.۵۰۰.۰۰۰ SX تیبا فول
۳۳.۰۰۰.۰۰۰ ریو / آپشن دار
ریو اتوماتیک
۲۲.۵۰۰.۰۰۰ وانت نیسان . ای بی اس . تاخوگراف
۲۴.۰۰۰.۰۰۰ وانت نیسان دوگانه سوز/ تاخوگراف
۲۶.۳۲۰.۰۰۰ ۲۶.۰۰۰.۰۰۰ وانت نیسان دیزل. ای بی اس . کولر
۲۶.۰۰۰.۰۰۰ وانت شوکا
۲۵.۹۱۰.۰۰۰ ۲۷.۳۰۰.۰۰۰ وانت شوکا دوگانه سوز
۵۹.۰۰۰.۰۰۰ سیتروئن زانتیا  . مشابه صفر . ۸۹
۷۲.۸۲۹.۰۰۰ ۷۶.۰۰۰.۰۰۰ پیکاپ تک کابین اتاق جدید
۸۳.۰۰۰.۰۰۰ پیکاپ دوکابین .اتاق جدید
۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰   2011 جدید C5
۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ مورانو ۲۰۱۲ پارس خودرو
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ HIGH نیسان تینا / فول
۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ MID / نیسان تینا
۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰   HIGH نیسان قشقایی
     MID نیسان قشقایی
سرانزا
ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ
۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ماکسیما اتوماتیک / بهترین رنگ / مولتی
ماکسیما معمولی . بهترین رنگ
۸۶.۵۰۰.۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ اتومات / نیمه فول
۹۱.۰۰۰.۰۰۰ مگان ۲۰۰۰ / آپشن جدید
توقف تولید مگان ۲۰۰۰ دنده ای
توقف تولید ۶۸.۰۰۰.۰۰۰  مگان ۱۶۰۰ / فول
توقف تولید مگان ۱۶۰۰ / نیمه فول
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . دوگانه سوز E2
۳۷.۵۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / با آپشن E2
۳۶.۰۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / یورو ۴ E2
۳۴.۵۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . بنزینی / تک ایربگ E2
۳۹.۰۰۰.۰۰۰ پارس تندر . اتاق جدید
پارس تندر . اتاق جدید.تک ایربگ
تندر ۹۰ . دوگانه سوز E1
۳۲.۵۰۰.۰۰۰ تندر ۹۰ . یورو ۴ E1
۹۲.۰۰۰.۰۰۰ هیوندای آوانته اتوماتیک کرمان خودرو
۸۳.۰۰۰.۰۰۰ هیوندای آوانته معمولی
هیوندای ورنا اتوماتیک
هیوندای ورنا معمولی
لیفان ۵۲۰
لیفان ۵۲۰ آی
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ لیفان ۶۲۰
۴۳.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸۰۰cc /لیفان تلنت ۶۲۰
۳۵.۰۰۰.۰۰۰ جک توجوی هاچ بک
۳۶.۰۰۰.۰۰۰ جک توجوی صندوقدار
۶۱.۰۰۰.۰۰۰ J5 جی ای سی
۶۶.۰۰۰.۰۰۰ ۷۲.۰۰۰.۰۰۰ X60
۱۷.۱۰۰.۰۰۰ لوبو
۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار گروه بهمن
۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار
۱۱۶.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار
مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک
۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک
۱۲۳.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / صندوقدار  . تیپ ۴ / آپشن جدید
۸۴.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ / ۱۶۰۰ سی سی
توقف فروش ۸۴.۰۰۰.۰۰۰ مزدا۳ قدیم تیپ ۳.مشابه صفر .۸۹
۷۲.۰۰۰.۰۰۰ مزدا ۲ فول
۲۴.۷۰۰.۰۰۰ وانت مزدا تک کابین
۲۶.۰۰۰.۰۰۰ وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز
۲۶.۶۰۰.۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین
۲۷.۴۰۰.۰۰۰ وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز
به زودی  اتوماتیک /B50
 FAW ون
۶۸.۰۰۰.۰۰۰ ایسوزو ۵ تن بدون کاربری
۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ایسوزو ۶ تن بدون کاربری
۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ایسوزو ۸ تن بدون کاربری
۱۰۶.۰۰۰.۰۰۰ مینی بوس ایسوزو مدل سحر
FVR کامیون ۱۸ تن
 BMC کشنده جفت محور
  BMC شاسی کمپرسی و میکسر
FAW 420 کشنده دو محور
۵۵.۰۰۰.۰۰۰ وانت کاپرا تک کابین
۶۵.۰۰۰.۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – تک دیفرانسیل
۶۹.۰۰۰.۰۰۰ وانت کاپرا دوکابین – دو دیفرانسیل
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ MVM 110 /سه سیلندر مدیران خودرو
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۱۹.۵۰۰.۰۰۰ MVM 110/ چهار سیلندر
۲۴.۵۰۰.۰۰۰ MVM 110/ چهارسیلندر اتوماتیک
۴۱.۰۰۰.۰۰۰ آپشن دار / MVM 530
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ۳۹.۰۰۰.۰۰۰  MVM 530
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ۳۸.۰۰۰.۰۰۰ هاچ بک / MVM 315
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ ۳۹.۰۰۰.۰۰۰ صندوقدار / MVM 315
چری ویانا
۶۳.۰۰۰.۰۰۰ ۶۲.۰۰۰.۰۰۰ X33 _ تیگو
۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی راین
Luxury – ولیکس سی ۳۰. دنده معمولی
۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ELITE – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک
Luxury – ولیکس سی ۳۰. اتوماتیک
۵۵.۰۰۰.۰۰۰ گریت وال – وینگل
۴۵.۰۰۰.۰۰۰ جنتو . دنده معمولی ۲۰۰۹ زاگرس خودرو
۵۲.۰۰۰.۰۰۰ جنتو . دنده اتوماتیک  2009
پروتون ویرا
۴۳.۰۰۰.۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک ۲۰۰۸
۳۶.۰۰۰.۰۰۰ پروتون ایمپیان دنده معمولی ۲۰۰۸
۵۳.۰۰۰.۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی موسویی مرتب خودرو
۴۹.۰۰۰.۰۰۰ پاژن پیکاپ / صندلی معمولی
۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ G5
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش

قیمت نمایندگی

قیمت بازار

نام خودرو کارخانه تولید کننده
آسان موتور ۱۰۲.۰۰۰.۰۰۰ سوناتا اتاق قدیم . فول کامل ۲۰۱۰ Hyundai
۱۴۴.۰۰۰.۰۰۰ سوناتا.۲۰۱۲.فول ترین آپشن
۱۳۷.۳۲۳.۰۰۰ ۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ سوناتا.۲۰۱۳.فول ترین آپشن
۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰  سوناتا ۲۰۱۳ / ۲ ایربگ
۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳/ ایکاس ۴ نفره
۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ سنتنیال ۲۰۱۳ / ایکاس ۵ نفره
۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ آزرا ۲۰۱۰  / مشابه صفر
۱۶۳.۰۰۰.۰۰۰ آزرا ۲۰۱۱  / صفر
۲۱۶.۷۲۸.۰۰۰ ۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰ آزرا جدید فول با رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور
۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ آزرا جدید فول بدون رادار / ۲۰۱۳/ گرنجور
۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ آزرا جدید/ دو ایربگ/ گرنجور
۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ جنسیس ۲۰۱۱
۲۹۶.۳۴۱.۰۰۰ ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ VIP / جنسیس/۲۰۱۳/ اتاق جدید
۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ جنسیس کوپه
۲۰۲.۰۰۰.۰۰۰ جنسیس کوپه . اتاق جدید .۲۰۱۳
۸۵.۰۰۰.۰۰۰ هیوندای کوپه / فول ۳ آمپر / مشابه صفر ۲۰۰۹
۱۰۹.۰۰۰.۰۰۰ i30 هیوندای
۸۸.۲۳۰.۰۰۰ ۹۱.۰۰۰.۰۰۰   جدید i20 هیوندای
تک ایربگ I20 هیوندای
توسان. مشابه صفر. ۲۰۱۰
۱۴۲.۵۰۰.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰     فول ۱۰ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان
۱۴۳.۰۰۰.۰۰۰  فول ۲ ایربگ. ( IX35 ) 2013. توسان
۲۳۵.۵۰۰.۰۰۰ ۲۲۳.۰۰۰.۰۰۰   فول کامل. ( IX55 ) 2013.وراکروز
۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰  فول ۲ ایربگ. ( IX55 ) 2013. وراکروز
۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ سانتافه . فول کامل/ ۲۰۱۲
۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ ( IX45 ) سانتافه . فول کامل. پاناروما
۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ H1 ون هفت نفره
وارداتی ۴۵۵.۰۰۰.۰۰۰ VXR.V8 لندکروز Toyota
GXR.V6 لندکروز
۳۱۴.۵۰۰.۰۰۰ ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپربلند
GXR NEW لندکروز ۲۰۱۳ . سپرکوتاه
۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۴۵.۰۰۰.۰۰۰ اف جی کروز . ۲۰۱۳
۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ فورچونر / وی ایکس / اتاق جدید
۱۳۶.۹۰۰.۰۰۰ ۱۷۷.۰۰۰.۰۰۰ راو ۴ . سفارشی
۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۹ ایربگ
۲۱۲.۰۰۰.۰۰۰ پرادو .جی ایکس ۲ در آفرود / فول ۲ ایربگ
پرادو .جی ایکس ۴ درآفرود / فول
پرادو .جی ایکس ۴ در آنرود
۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۲ در
پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / ۲ ایربگ
۲۷۰.۰۰۰.۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آفرود / فول
۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ پرادو .وی ایکس ۴ در آنرود
۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ هایلوکس دوکابین بلند
هایلوکس دوکابین کوتاه
۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تویوتا کوپه جی تی ۸۶
۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰ آریون ۲۰۱۱
۲۰۰.۸۰۰.۰۰۰ ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰ آریون. اتاق جدید گراند .۲۰۱۳
۲۰۵.۰۰۰.۰۰۰ آریون. اتاق جدید اس ای .۲۰۱۳
۱۳۱.۰۰۰.۰۰۰  GLX کمری نیمه فول ۲۰۱۲
۱۱۹.۹۰۰.۰۰۰ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰  GLX کمری فول ۲۰۱۲
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰  GL کمری ۲۰۱۲
۱۲۷.۹۰۰.۰۰۰ ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ GL . 2013 کمری اتاق جدید
۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۵۹.۰۰۰.۰۰۰ GLX . 2013 کمری اتاق جدید
۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ SE . 2013 کمری اتاق جدید
۸۵.۰۰۰.۰۰۰ ( یاریس هاچ بک ( اتاق جدید
یاریس صندوق دار
۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰  فول کامل با بال عقب . ۲۰۱۳ XLI کرولا
۹۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ XLI کرولا
ون پریوی
ون هایس
۲۶۴.۳۰۰.۰۰۰ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰  تیپ ۸ / V8 موهاوی Kia Motors
 V6 موهاوی
۱۹۵.۵۸۴.۰۰۰ ۱۹۷.۰۰۰.۰۰۰ کادنزا. ۲۰۱۳ . فول کامل
وارداتی ۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰ کادنزا . ۲ ایربگ
۲۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ۲۰۹.۰۰۰.۰۰۰ سورنتو اتاق جدید / ۱۰ ایربگ
وارداتی ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ سورنتو اتاق جدید / ۲ ایربگ
اسپورتیج . مشابه صفر . ۲۰۱۰
۱۴۵.۸۰۰.۰۰۰ اسپورتیج جدید/ فول ترین آپشن ۲.۰
وارداتی ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ اسپورتیج جدید فول /  2 ایربگ ۲.۴
۱۵۱.۱۰۰.۰۰۰ ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ اسپورتیج جدید فول /  10 ایربگ ۲.۴
اپیروس . مشابه صفر .  2010
اپتیما . مشابه صفر . ۲۰۱۰
۱۳۸.۳۰۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ اپتیما. ۲۰۱۳ . ۱۰ ایربگ
وارداتی ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ اپتیما. ۲ ایربگ . ۲۰۱۳
۱۰۱.۴۰۰.۰۰۰ ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ سراتو کوپه ۱۶۰۰
۱۱۰.۹۰۰.۰۰۰ ۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ سراتو کوپه ۲۰۰۰
۶۹.۱۰۰.۰۰۰ ۷۵.۰۰۰.۰۰۰ پیکانتو
۱۱۱.۰۰۰.۰۰۰ ۱۲۴.۰۰۰.۰۰۰ کارنز
۹۶.۶۰۰.۰۰۰ ۹۵.۰۰۰.۰۰۰ سراتو  1600 سی سی فول
۱۰۲.۴۰۰.۰۰۰ ۱۱۲.۰۰۰.۰۰۰ سراتو  2000 سی سی فول
پرشیا خودرو ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۲۰ B.M.W
۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۲۳
۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ۵۲۸
۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ ۳۲۸
۲۹۵.۰۰۰.۰۰۰ NEW 320
کروک ۳۲۰
۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ کروک ۳۳۵
۴۰۵.۰۰۰.۰۰۰ ۶۳۰. Cabriolet
۶۴۰ . Coupe 2013
۱.۰۳۰.۰۰۰۰ ۶۵۰ . Coupe 2013
۷۵۰ LI
۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰ Z4 20I
۳۵۵.۰۰۰.۰۰۰ Z4 23I
۳۷۵.۰۰۰.۰۰۰ Z4 28I
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ Z4 30I
۴۳۰.۰۰۰.۰۰۰ Z4 35I
M6 AC SCHNITZER
۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ X1 – ۱.۸
۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ X1 – ۲.۰
۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ X1 – ۲.۸

قیمت به روز خودرو

آرشیو

قیمت پژو 2017 جدید ایران خودرو در بازار + مشخصات فنی

قیمت پژو ۲۰۱۷ جدید ایران خودرو در بازار + مشخصات فنی پژو ۲۰۱۷ جدید دنده ای که ماه ها پیش توسط ایران خودرو با...