مراقبت از ناف نوزاد مراقبت از ناف نوزاد

مراقبت از ناف نوزاد

ناف نوزاد ، بهداشت نوزادان ، ناف نوزادان ، بند ناف نوزاد

مراقبت از ناف نوزاد | ناف نوزاد ، بهداشت نوزادان ،

مراقبت از ناف نوزاد مراقبت از ناف نوزاد :

خشک شدن بندناف نوزاد از همان روزهای اول و دوم شروع می شود.رنگ آن ابتدا زردوسپس قهوه ای شده وبعداز یک تادوهفته می افتد.در این مدت وقبل از افتادن بندناف لازم است

بندناف ومحل اتصال آن به بدن نوزاد تمیز وخشک نگه داشته شود.

بندناف درمعرض هوا قرار گرفته وخشک شود.

از گذاشتن هرگونه پوشش بر روی بندناف خودداری شود.

کهنه نوزاد زیر بند ناف بسته شود.

ازدستکاری وقراردادن موادآلوده برروی بندناف اجتناب گردد.ضمنا استفاده ازالکل نیز توصیه نمی شود زیرا الکل،خشک شدن وجداشدن بندناف رابه تاخیر می اندازند.

گاهی در محل اتصال بندناف به بدن نوزاد،ترشح شیری رنگ وبی بوویا یکی دو قطره خون خارج می شود که اهمیتی ندارد.

مراقبت از ناف نوزاد

فرزند سالم

آرشیو

دانستنی هایی درباره ختنه کردن پسران

ختنه کردن پسران, ختنه با حلقه, ختنه نوزاد ختنه کردن پسران, ختنه با حلقه در این مطلب از ابرتازه ها دانستنی هایی درباره ختنه...