جشن نوسره زمان برگزاری جشن نوسره ، آئین های جشن نوسره جشن نوسره قبل از جشن بزرگ سده برگزار می شود «جشن نوسره» در ۵ روز قبل از جشن بزرگ سده برگزار می شود، ایرانیان با برگزاری این جشن خود را برای برگزاری هر چه باشکوه تر جشن بزرگ سده آماده می کردند. مقدمه جشن‌های