آئین های نوروز باستانی دربارهٔ پیدایش نوروز باستانی و آئین های آن روایات زیادی بیان شده است