آیا کوبیدن در ۷ مسجد در ماه صفر ریشه در شرع دارد؟ کوبیدن در ۷ مسجد یک رسم دیرینه است که در ماه صفر انجام می شده است. در این مقاله از ابرتازه ها با ما باشید تا این باور قدیمی را بیشتر بررسی کنیم. کوبیدن در ۷ مسجد برای این است تا آمدن ماه