خوب صحبت کردن, روان صحبت کردن, صحبت کردن در جمع روان صحبت کردن, صحبت کردن در جمع آیا وقتی قصد دارید چیزی را برای دیگران توضیح دهید، در بیان روان کلمات مشکل دارید و احساس می کنید گفتارتان روان نیست؟ آیا وقتی از شما میخواهند جلوی دیگران صحبت کنید مضطرب و دچار تنش می شوید؟