رسم و رسوم چهارشنبه سوری در شهرهای ایران یکی از آئین های کهن جشن چهارشنبه سوری فال گوش ایستادن است