اشتباهات متداول آقایان هنگام آراستگی شاید بین افکار ما این‌طور شکل گرفته که خانم‌ها باید به خودشان رسیدگی کنند و همیشه آراسته باشند، اما آقایان هم از این قاعده مستثنی نیستند. آقایان هم مثل خانم‌ها باید به ظاهر خود رسیدگی کنند و آراسته باشند.  آراسته بودن نباید به مهمانی و عروسی و… منحصر باشد. در