آروغ و سکسکه به صورت گاهگاهی در افراد رخ می‌دهد و تقریبا همیشه همراه با بیماری یا پاتولوژی خاصی نیست و به ندرت پزشکی به‌دلیل این مشکلات مورد مشاوره قرار می‌گیرد. اطلاعاتی درمورد سکسکه، آروغ ، آئروفاژی و درمان آنها اگر چه آروغ‌زدن و سکسکه از رفتارهای طبیعی محسوب می‌شوند، اما ممکن است گاهی با