آزار و اذیت دختر بچه در فروشگاه پدیده کودک آزاری این روزها به مقدار زیادی در سراسر دنیا اتفاق می افتد و کودکان در بعضی از نقاط از کم ترین حقوق برخوردار نیستند و والدین آن ها برای آن ها حقوقی قائل نیستند و به آزار این بچه ها بی گناه می پردازند.به تازگی نیز