دانستنی هایی درباره بینایی نوزاد در این مطلب از ابرتازه ها دانستنی هایی درباره بینایی نوزاد را بیان نموده ایم. برای استفاده از این مطلب با ما همراه باشید. بررسی بینایی نوزاد ٬ بینایی نوزاد پزشک نوزاد باید بینایی او را چک کند. او نفس کشیدن، گوش ها، پشت نوزاد و قلب او را چک می