رازهایی که مدفوع درباره سلامت شما می گوید بدن سیستم جالبی از هماهنگی ارگان ها و بخش های مختلف است که هر کدام می توانند نشانه هایی از وجود بیماری یا سلامت یا هر تغییر جزئی به ما نشان دهند. در این مقاله از ابرتازه ها همراه باشید تا بیشتر با نشانه های گویای بدن