این تصویر توسط یک دانشجوی عربستانی در دانشگاه جده به وسیله دوربین تلفن همراه گرفته شده است و این جوان می گوید پس از عکس برداری این موجود ناپدید شده است.