۶ کار مضر برای بدن پیشگیری از بیماریها ، عوارض پوشیدن شلوار تنگ ، عوارض نوشیدن آب زیاد ، آسیب ستون مهره