آشنایی با دوخت های سنتی آشنایی با انواع دوخت های سنتی ، آشنایی با آجیده دوزی ، نحوه دوخت گبردوزی ، دوخت پنبه دوزی