وزن شما در دیگر سیاره ها چقدر می باشد اگر شما هم از طرفداران علوم هوا فضا هستید، این سوال حتما به ذهنتان خطور کرده که وزن شما در سایر سیاره های موجود در منظومه شمسی چقدر می باشد.سایت ابر تازه ها برای شما مقاله ای از اینکه وزن شما در دیگر سیاره ها چقدر