آمادگی برای پذیرفتن بزرگترین مسئولیت زندگی آمادگی برای پذیرفتن بزرگترین مسئولیت زندگی امری مهم است. ازدواج امری مقدس و الهی است که بین دو فرد صورت می گیرد، ولی همین امر برای افرادی که آمادگی آن را ندارند، چندان شایسته و مناسب نیست. آمادگی مناسب لازمه ازدواج است. بسیاری از جوانان و حتی بزرگترهایشان بیش