آموزش تصویری تک آستین کردن لباس با این روش به آسانی می توانید لباس ساده خودتان را به زیبایی تغییر شکل بدهید.   در مرحله اول قسمتهای زیاد پیراهن رو بریده و از لباس جدا می کنیم. آموزش تغییر دادن لباس ساده با استفاد از دکمه های تزیینی مناسب به شکل زیبا و دلخواه لباس