معرفی هنر خامه دوزی زابل در این مطلب از ابرتازه ها شما کاربران عزیز را با هنر خامه دوزی زابل آشنا می نماییم. برای آشنایی با این هنر دستی زیبا این مطلب را بخوانید. گلدوزی کردن روی پارچه ٬ هنر خامه دوزی زابل خامه به معنای:قلم و کلک (برهان قاطع و فرهنگ جهانگیری)و ابریشم ،