علت هنگ کردن کامپیوتر هنگام بازی کردن بازی رایانه ای ، کارت گرافیک