مرد جوانی که از رابطه نامشروع مادر زنش مطلع شده بود با نقشه شوم همسر و مادرزنش در حالی که به خواب فرو رفته بود کشته شد. پرونده ای در مورد فقدانی افشین از طریق پاسگاه انتظامی به پلیس آگاهی ارجاء شد. پرونده حاکی از این بود که مرد جوانی پس از حضور به جلوی