مزخرفات مایاها را فراموش کنید. غیب‌گویی‌های ابلهانه و تقویم‌های مضحک آمریکای لاتین پایان تمدن را رقم نمی‌زنند اما دست‌کم یک دوجین روش تأیید شده علمی برای فرا رسیدن آخر زمان پیش از پایان سال ۲۰۱۲ وجود دارد. ۱ – بیماری همه‌گیر برای انکه یک بیماری بتواند در سطح جهانی بنیان‌کن باشد، باید همه‌گیری و مرگ اوری