شعر ستایش خرد از فردوسی زندگی نامه فردوسی, ستایش خرد فردوسی, شاهنامه فردوسی شعر فردوسی در ستایش خرد, اشعار فردوسی زندگی نامه فردوسی ؛ حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی (زادهٔ ۳۲۹ ه‍.ق، ۳۱۹ ه‍.خ – درگذشتهٔ پیش از ۴۱۱ ه‍.ق، ۳۹۷ ه‍.خ در توس خراسان)، سخن‌سرای نامی ایران و سرایندهٔ شاهنامه حماسهٔ ملی ایرانیان. او را