ابوعبداﷲ محمدبن عبدالملک معزی, شعر زیبای با نصرت و فتح و ظفر و دولت والا اثر امیر معزی, زندگینامه امیر معزی نیشابوری ابوعبداﷲ محمدبن عبدالملک معزی, شعر زیبای با نصرت و فتح و ظفر و دولت والا اثر امیر معزی در این مطلب از ابرتازه ها شعر زیبای با نصرت و فتح و ظفر و