شعر زیبا و دلنشین شد خزان اثر رهی معیری شد خزان گلشن آشنایی      بازم آتش به جان زد جدایی عمر من ای گل طی شد بهر تو      وز تو ندیدم جز بد عهدی و بی وفایی با تو وفا کردم، تا به تنم جان بود       عشق و وفا داری، با تو چه دارد سود آفت