حکم خروج زن بدون اذن شوهر از منزل خارج شدن زن از منزل بدون اذن همسر ،  اجازه شوهر در حج واجب ، اجازه شوهر برای خروج از منزل